Vyhraj dámsku jazdu s Diva's

Banner1500x800

Štatút spotrebiteľskej súťaže „Vyhraj Divas dámsku jazdu“

1. Organizátor súťaže

Spotrebiteľskú súťaž „Vyhraj Diva´s dámsku jazdu“ organizuje spoločnosť DIVAS drink INTERNATIONAL a. s. so sídlom Bajkalská 29, Bratislava 821 05, IČO 46 191 437, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, vložka č. 5312/B (ďalej len „organizátor“) v spolupráci s reklamnou agentúrou BigKids, s. r. o., Čajakova 1, Bratislava 811 05, IČO: 35 816 970, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka č. 24593/B (ďalej len „sprostredkovateľ“).
Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

2. Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podpora celoslovenského predaja Diva’s functional drinkov vhodnou motiváciou konečného spotrebiteľa ku kúpe produktu zabezpečením jeho priameho zapojenia sa do súťaže a možnosťou získať hodnotné, organizátorom garantované výhry a zabaviť sa. Zároveň je cieľom aj informovanie širokej verejnosti o tejto značke – dostať značku do povedomia verejnosti.

3. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vo veku 18 a viac rokov, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu k organizátorovi, osoby v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu k organizátorovi, alebo k sprostredkovateľovi poverenému zaistením tejto súťaže, alebo spoločnostiam, ktoré sa na nej zúčastňujú iným spôsobom, príbuzní hore uvedených osôb v rade priamom, ich súrodenci a manželia.

3. Trvanie spotrebiteľskej súťaže

Spotrebiteľská súťaž sa začína 1. 5. 2016 a končí 30. 6. 2016.

4. Pravidlá súťaže

Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý si v období od 1. 5. do 30. 6. 2016 zakúpi produkt Diva´s (Diva’s VITAMIN WATER alebo Diva’s FUNCTIONAL DRINK), odfotí sa s týmto drinkom a túto fotografiu pošle mailom na sutaz@divasdrink.com alebo ju pridá na Instagram a použije #sutazdivas.

S osobnými údajmi účastníka sa bude narábať v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a ich poskytnutie je dobrovoľné. Údaje poskytnuté účastníkom budú zaradené a spracované agentúrou do databázy, ktorú organizátor alebo sprostredkovateľ súťaže využije v rozsahu uvedenom v bode 10 tohto štatútu.

5. Výhry/Ceny

Cena:
4x DIVA’S WELLNESS a štýlový FIAT 500 na celý víkend

Každé dva týždne prebehne žrebovanie jedného výhercu zo všetkých zapojených účastníkov do dátumu žrebovania. Jedno a ten istý účastník môže cenu získať iba raz. V ďalšom žrebovaní bude tento účastník vyradený z možnosti získať cenu.

Termíny žrebovania ceny:
16.5.2016
30.5.2016
13.6.2016
30.6.2016

Výherca má právo na výhru len v prípade, že spĺňa všetky náležitosti pravidiel súťaže. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť, alebo požadovať vydanie inej výhry či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote výhry. Zobrazenie vecných výhier a odmien na reklamných materiáloch má len informatívny charakter.

6. Odovzdanie výhry

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. V prípade, ak sa organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať do 3 dní od vyžrebovania alebo výherca ani do 5 dní od obdržania výzvy nepreukáže, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná, výherca stráca právo na získanie výhry. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú v prospech organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.

7. Zodpovednosť organizátorov súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 OZ v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu iba so súhlasom organizátora. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak by sa k tomu zaviazal v tomto štatúte. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám alebo za pomoci sprostredkovateľa.

Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

8. Dane

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia v súťaži predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona o daní z príjmov č. 595/2003 Z.z. z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 350 eur nepodliehajú zdaneniu. Cena v súťaži „Vyhraj Diva´s dámsku jazdu“ je príjem oslobodené od dane podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z., pretože neprevišuje hodnotu 350€.

9. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž.

V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné.

Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

10. Osobné údaje a osobnostné práva

Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže svoj bezvýhradný a bezplatný súhlas na použitie a spracovanie zaslaných súťažných fotografií (na Facebook a Instagram Diva´s Drink) a osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž na marketingové účely organizátora súťaže a ich poskytnutie je dobrovoľné, pričom s osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Údaje poskytnuté účastníkom budú zaradené a spracované do databázy sprostredkovateľom organizátora, spoločnosťou BigKids, s. r. o., Čajakova 1, Bratislava 811 05, IČO: 35 816 970, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka č. 24593/B.

Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdí, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátora, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže taktiež vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.

Výherca zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie, alebo zverejnenie multimediálneho záznamu z prevzatia alebo z účasti na výhre, osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, tel. číslo, e-mail, facebook-ový profil na propagačné, reklamné a marketingové účely organizátora spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

11. Oficiálne pravidlá

Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na web-ovej stránke organizátora www.divasdrink.com/sutaz. Zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.